ETHISCHE REGELGEVING

Beginsel 1: Respect voor de persoon

De diensten en producten van IWS zijn niet gericht op mensen:
- in financiële nood
- die minderjarig zijn
- die niet volledig in het bezit zijn van hun mentale vermogens

De diensten die worden uitgevoerd zijn voor entertainment doeleinden.
In geval van twijfel en in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel wordt u uitgenodigd om u af te melden door de onderstaande link te volgen. Privacybeleid

Beginsel 2: Eerlijkheid, integriteit en billijkheid

Het Bedrijf en haar medewerkers zetten zich volledig in voor de principes van eerlijkheid, integriteit en billijkheid bij de levering van diensten aan het publiek en hun klanten.
Alle medewerkers van het Bedrijf zorgen ervoor dat commerciële transacties, verzoeken om diensten, aankopen of indienstneming van personeel op een open, eerlijke en onpartijdige manier worden behandeld.

Dit Charter beschrijft de gedragsnormen die van alle medewerkers worden verwacht, evenals het beleid van het Bedrijf inzake het aanvaarden van voordelen en het beheer van belangenconflicten tijdens de uitoefening van officiële taken.
Dit Charter is ook van toepassing op tijdelijk en deeltijds personeel in dienst van de Bedrijf.

Beginsel 3: Gelijke kansen voor alle medewerkers

Het Bedrijf is een werkgever die zich inzet voor het principe van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Arbeidsmogelijkheden zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap of enige andere wettelijk beschermde status.

Dit beginsel is van toepassing op alle aspecten van de arbeidsverhouding, met inbegrip van werving, aanwerving, opleiding, opdracht, promotie, overplaatsing, beëindiging en administratie van lonen en salarissen.

Beginsel 4: Praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid

Het Bedrijf zet zich in om een werkplek te bieden die vrij is van verwondingen en ziekten, die op een milieuvriendelijke manier functioneert en die in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving die de veiligheid van werknemers en het milieu beschermt, wordt geëxploiteerd.
Werknemers voeren hun werk in alle veiligheid uit.

Beginsel 5: Eerlijke concurrentie

Het is het beleid van het Bedrijf om alle concurrentiebeperkende praktijken te verbieden die de concurrentie kunnen beperken, beperken of vervalsen, evenals alle oneerlijke concurrentiepraktijken.

Als gevolg hiervan kunnen onze medewerkers (formeel of informeel) geen afspraken maken met concurrenten over prijzen of andere handelsvoorwaarden; productie, marketing, technische ontwikkeling of investeringen beperken of controleren; markten of leveringsbronnen manipuleren of verdelen; deelnemen aan valse aanbiedingen in het kader van aanbestedingen of andere vormen van concurrentie; de markttoegang en de vrijheid van concurrentie voor andere bedrijven beperken of beïnvloeden; ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties toepassen voor handelspartners, waardoor een concurrentienadeel wordt gecreëerd; conditioneel eisen dat handelspartners contracten moeten ondertekenen voor de aanvaarding van de producten met aanvullende verplichtingen die, door hun aard of overeenkomstig het handelsgebruik, geen enkel verband houden met het voorwerp van dergelijke overeenkomsten.

Het is verboden voor onze medewerkers om oneerlijke concurrentie te bedrijven in de vorm van: verduistering van klanten van een bedrijf door gebruik te maken van de relaties die met deze klanten zijn opgebouwd in het kader van de functie die voorheen binnen het Bedrijf werd uitgeoefend; ontslag of het aantrekken van medewerkers van een bedrijf om een concurrerend bedrijf op te richten en de klanten van het Bedrijf te verplaatsen of medewerkers van het Bedrijf in dienst te nemen om het werk van het Bedrijf te verstoren.

Tegelijkertijd mogen onze medewerkers geen maatregelen nemen die de legitieme belangen van consumenten of andere activiteiten die in strijd zijn met het mededingingsrecht ondermijnen.

Beginsel 6: Bestuur en corruptiebestrijding

Het Bedrijf hanteert een nultolerantie inzake corruptie.

Medewerkers mogen nooit aanbieden om iets van waarde te leveren, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen en zakenpartners om een ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen.

Het Bedrijf verbiedt betalingen, betalingsaanbiedingen en alles wat direct of indirect van waarde is om een oneerlijk commercieel of persoonlijk voordeel te beïnvloeden of te verkrijgen.

Derden zullen alleen worden ingehuurd om taken uit te voeren die in het belang van het Bedrijf zijn, op voorwaarde dat de te betalen vergoedingen redelijk zijn, dat alle afspraken duidelijk gedocumenteerd zijn en dat de afspraken in overeenstemming zijn met het beleid van het Bedrijf.